Thứ Hai, 26/9/2022 - 03:00:36 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Học tập, làm theo Bác - Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước!

THỨ SÁU, 30/07/2021 20:38:22 | CHUYÊN ĐỀ
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05) đã làm sâu sắc hơn nội dung, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sự tuyên dương, khích lệ những điển hình tiên tiến cũng như yêu cầu đặt ra của Tổng Bí thư đã tạo niềm tin, động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng tiếp tục thực hiện tốt hơn Chỉ thị 05.

 

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng
Việt Nam. Ảnh:dangcongsan.vn


Làm rõ nội hàm, đánh giá sâu sắc hơn việc học tập và làm theo Bác

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ nội hàm về: tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là “tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.”

Theo Tổng Bí thư, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, là những phẩm chất cao quý của một người cách mạng. Đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Phong cách Hồ Chí Minh là lối sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng phải vì lợi ích của nhân dân; là đầy tớ của dân chứ không phải “làm quan nhân dân”, không được lên mặt “làm quan cách mạng”.

Một nội dung quan trọng trong bài phát biểu là Tổng Bí thư đã đánh giá cao các kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức cơ quan đơn vị.
 
Đánh giá một số kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05, Tổng Bí thư viết: “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo…”

Bài phát biểu của Tổng Bí thư cũng chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 05; đồng thời phân tích bối cảnh, tình hình đất nước sau 35 năm đổi mới, đặt ra yêu cầu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư đặc biệt quán triệt các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần chú trọng, tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đây là tinh thần cốt lõi của Chỉ thị 05.

Ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị 05 được thể hiện sâu sắc ở kết thúc bài phát biểu: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.”

Nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân, trước hết là các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên. 

Đối với Đảng bộ KTNN, những chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư đã tạo động lực lớn để Đảng bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nêu cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt hơn việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước.
 

Qua 5 năm tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, công tác xây dựng Đảng tại KTNN ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu - Ảnh: LÊ HÒA


Để làm được điều đó và cũng là để cụ thể hóa những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đảng bộ KTNN tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động của KTNN, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và quyết tâm chính trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đáng lưu ý, việc học tập và làm theo Bác đã và sẽ tiếp tục được cụ thể hóa vào chương trình công tác, phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của KTNN, đảm bảo việc thực hiện phát huy hiệu quả, thiết thực, sáng tạo tại các đơn vị trong ngành và đề cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất trung thực của kiểm toán viên nhà nước.

Cụ thể là các giải pháp: Quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ thị, quy chế làm việc, đánh giá rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong hoạt động kiểm toán.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện phong cách, tác phong chuyên nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; xử lý nghiêm khắc, kịp thời các trường hợp vi phạm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong việc “nói đi đôi với làm”.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tốt vai trò sinh hoạt chi bộ trong hoạt động của KTNN; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ KTNN; tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ.
 

Đảng bộ KTNN tuyên dương, khen thưởng những điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Ảnh: LÊ HÒA


Đặc biệt, vấn đề nêu gương mà Tổng Bí thư nhấn mạnh đã được Đảng bộ KTNN tiếp tục cụ thể qua giải pháp: Đề cao việc nêu gương của người đứng đầu trong xây dựng và thực hiện Chỉ thị 05 theo phương châm “nói đi đôi với làm”; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm, nhiệm kỳ và đánh giá khi đề bạt, bổ nhiệm.

Thấm nhuần tinh thần Chỉ thị 05 cũng như những định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước cần phải nhận thức được rằng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần cùng với toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.
THÀNH ĐỨC
 
Theo báo cáo của Đảng ủy KTNN, qua 5 năm tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, công tác xây dựng Đảng tại KTNN ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến rõ nét về quyết tâm chính trị, sự đồng lòng ngày càng cao trong thực thi và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành. 
 

 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Đón nhận dòng khí đầu tiên Giai đoạn 2A, mỏ Sử Tử Trắng

Đón nhận dòng khí đầu tiên Giai đoạn 2A, mỏ Sử Tử Trắng

(BKTO) - Vào 11 giờ ngày 18/6, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ đón nhận khai thác dòng khí đầu tiên Giai đoạn 2A, mỏ Sư Tử Trắng, Lô 15-1, đánh dấu việc đưa công trình vào khai thác vượt tiến độ 16 ngày so với kế hoạch.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201