Thứ Tư, 8/7/2020 - 08:17:12 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch Uỷ ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI

THỨ NĂM, 14/11/2019 15:05:00 | HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO KTNN
(BKTO) - Là một trong những cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) đồng sáng lập Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI), KTNN Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Kế hoạch chiến lược (KHCL) của ASEANSAI và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn vừa qua. Tại Đại hội ASEANSAI lần thứ 5 vừa diễn ra, KTNN Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu vào cương vị này trong nhiệm kỳ 2020-2021, được cộng đồng ASEANSAI ghi nhận và đánh giá cao.


Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa - Đại diện Chủ tịch ASOSAI phát biểu chào mừng Đại hội. Ảnh: Đỗ Long

Hoàn thành tốt nhiệm vụ và tiến độ công việc nhiệm kỳ vừa qua

Báo cáo tại Đại hội ASEANSAI lần thứ 5 về hoạt động của Ủy ban KHCL và Báo cáo tiến độ triển khai KHCL của ASEANSAI giai đoạn 2018-2019, đại diện KTNN Việt Nam cho biết, từ Đại hội ASEANSAI lần thứ 4 (tháng 11/2017) đến nay, Ủy ban KHCL đã triển khai những hoạt động chính sau: rà soát và nâng cấp Hệ thống giám sát và đánh giá (MES), Giám sát và đánh giá việc thực hiện KHCL, xây dựng Kế hoạch công tác của Ủy ban KHCL 2020-2021. Với những kết quả đạt được, Ủy ban đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đối với việc rà soát và nâng cấp Hệ thống giám sát và đánh giá (MES), trong năm 2018, Ủy ban KHCL đã chủ trì 2 cuộc họp để thảo luận nâng cấp các công cụ của Hệ thống trong tháng 3 và tháng 7 để cùng các SAI thành viên và Nhà tài trợ GIZ rà soát toàn bộ Hệ thống và điều chỉnh, bổ sung để cụ thể hóa chức năng của các công cụ; hoàn thiện Hướng dẫn áp dụng MES.

Trong năm 2019, Hệ thống MES và Hướng dẫn áp dụng MES đã được gửi các SAI thành viên để đóng góp ý kiến và hoàn thiện một lần nữa trước khi thông qua tại Cuộc họp các Quan chức cao cấp lần thứ 5 (SOM 5) tháng 7/2019.

Đối với việc giám sát và đánh giá việc thực hiện KHCL, trong 2 năm 2018 và 2019, Ủy ban KHCL đã chủ trì xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện KHCL hằng năm và của 2 năm 2018-2019 của ASEANSAI thông qua việc tổng hợp báo cáo của các Ủy ban. Tuy nhiên, do Hệ thống MES sửa đổi chưa được chính thức thông qua, Ủy ban KHCL chưa tổ chức được các cuộc họp đánh giá hằng năm và Khóa Đào tạo hướng dẫn sử dụng Hệ thống MES. Khóa Đào tạo này dự kiến được tổ chức trong tháng 12/2019 theo kế hoạch công tác đã được phê duyệt.

Đối với việc xây dựng Kế hoạch công tác của Ủy ban KHCL giai đoạn tới, trong năm 2019, Ủy ban KHCL đã thực hiện xây dựng Kế hoạch công tác cho 2 năm 2020-2021 theo hướng phù hợp với KHCL 2018-2021 và tập trung thực hiện Mục tiêu chiến lược 6 về “Tăng cường quản lý và tổ chức của ASEANSAI”. Kế hoạch đã được Cuộc họp SOM 5 (tháng 7/2019) tại Lào thông qua và đã được trình bày tại Đại hội. 

Như vậy, trong giai đoạn 2018-2019, Ủy ban KHCL cơ bản đã hoàn thành những nhiệm vụ đề ra trong việc triển khai những công việc theo Điều khoản tham chiếu cũng như phối hợp tốt với Ban Thư ký ASEANSAI trong việc điều phối và giám sát thực hiện KHCL. 

Về tiến độ thực hiện, căn cứ Kế hoạch công tác giai đoạn 2018-2019, các Ủy ban đều đã cơ bản đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra. Nổi bật trong đó, một số nhiệm vụ đã hoàn thành toàn diện, như: Mục tiêu chiến lược 1.1 (Tăng cường và đảm bảo tính độc lập của các SAI thành viên), Mục tiêu 3.1 (Khuyến khích và hỗ trợ các SAI thành viên thực hiện kiểm toán liên quan đến Mục tiêu phát triển bền vững)... Các mục tiêu chiến lược khác đang được triển khai thuận lợi, đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Được ASEANSAI ghi nhận, đánh giá cao

Từ sự nỗ lực trong hoạt động và những kết quả đạt được thời gian qua, KTNN Việt Nam - trong vai trò Chủ tịch Ủy ban KHCL - đã được ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng ASEANSAI. 

Trong Thông điệp tại Đại hội ASEANSAI lần thứ 5, TS. Viengthong Siphandone - Chủ tịch ASEANSAI nhiệm kỳ 2017-2019, Chủ tịch KTNN Lào - cho biết: Tôi rất vui mừng và vinh dự khi được giới thiệu về KHCL ASEANSAI giai đoạn 2018-2021. Trọng tâm của KHCL này là nhằm hỗ trợ các thành viên ASEANSAI theo đuổi các mục tiêu quan trọng thiết lập trong Thỏa thuận thành lập ASEANSAI, cụ thể nhằm tăng cường năng lực của các thành viên ASEANSAI và thúc đẩy quản trị tốt. Các lĩnh vực hoạt động trong KHCL này bao gồm việc nâng cao năng lực của các SAI và chia sẻ kiến thức về tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán quốc tế do Tổ chức quốc tế Các cơ quan kiểm toán tối cao (ISSAI) ban hành, tăng cường hoạt động của các SAI, hỗ trợ các SAI thực hiện vai trò của họ trong việc theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao vị trí của ASEANSAI trong việc thực hiện chương trình phát triển ASEAN, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong khu vực và với các đối tác phát triển quốc tế khác vì một ASEANSAI vững mạnh.

TS. Viengthong Siphandone nhấn mạnh: Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chủ tịch Ủy ban KHCL và tất cả các thành viên ASEANSAI đã chủ động và tích cực thực hiện thành công KHCL ASEANSAI 2014-2017. Tôi thừa nhận và cảm ơn những nỗ lực và trách nhiệm của Ủy ban KHCL trong việc xây dựng KHCL ASEANSAI 2018-2021, trong đó đảm bảo việc duy trì tất cả các mục tiêu then chốt của ASEANSAI. Tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả các SAI thành viên vì sự hợp tác tích cực trong việc đóng góp những ý kiến xác đáng trong suốt quá trình xây dựng KHCL. Bằng sự quan tâm và trách nhiệm của chúng ta, tôi tin tưởng chúng ta sẽ có thể nâng tầm Tổ chức với năng lực chuyên môn cao, đồng thời vai trò của chúng ta sẽ ngày càng được công nhận trong các cộng đồng quốc tế. 

Những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới

Với sứ mệnh là một tổ chức tự do, độc lập, chuyên nghiệp và phi chính trị, được thành lập để xây dựng năng lực, tăng cường hợp tác giữa các thành viên và thiết lập mối quan hệ có hệ thống, mang lại lợi ích cho ASEAN và các đối tác khác, KHCL ASEANSAI 2018-2021 đề ra 6 mục đích chiến lược, gồm: (1) Hỗ trợ việc thực hiện ISSAI và các thông lệ tốt của INTOSAI; (2) Tăng cường hiệu quả hoạt động của các SAI thành viên; (3) Hỗ trợ các SAI thành viên thực hiện vai trò nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững; (4) Nâng cao vai trò của ASEANSAI trong các chương trình nghị sự của ASEAN; (5) Tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực và quốc tế; (6) Tăng cường quản trị tổ chức của ASEANSAI.

Trên cơ sở bám sát các mục đích chiến lược nêu trên, kế hoạch công tác giai đoạn tới và những hoạt động chính của Ủy ban KHCL trong năm 2020 và 2021 đã được thông qua tại Đại hội ASEANSAI lần thứ 5 bao gồm:
Trong năm 2020: Chủ trì tổ chức đào tạo cho các SAI thành viên về Hướng dẫn sử dụng Hệ thống MES; lập Kế hoạch hành động xây dựng Dự thảo KHCL ASEANSAI giai đoạn mới 2022-2025; chủ trì tổ chức cuộc họp thường niên về giám sát và đánh giá tiến độ thực hiện KHCL ASEANSAI giai đoạn 2018-2021; xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện KHCL năm 2020; xây dựng Dự thảo lần thứ nhất KHCL ASEANSAI 2022-2025 và gửi lấy ý kiến các SAI thành viên.

Trong năm 2021: Xây dựng Ma trận thực hiện KHCL giai đoạn 2022-2025 gửi các SAI thành viên cho ý kiến; hoàn thiện KHCL của ASEANSAI giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2025 của Ủy ban; chủ trì tổ chức cuộc họp thường niên về giám sát và đánh giá tiến độ thực hiện KHCL ASEANSAI giai đoạn 2018-2021; xây dựng Báo cáo tiến độ thực hiện KHCL và Báo cáo hoạt động của Ủy ban KHCL năm 2020-2021.
 
Với vai trò Chủ tịch Ủy ban KHCL, tôi đánh giá cao và xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các quý đồng nghiệp vì những đóng góp có giá trị trong việc thực hiện KHCL 2014-2017 và đã chung tay xây dựng KHCL giai đoạn 2018-2021 với những mục đích, mục tiêu chiến lược lâu dài nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của ASEANSAI. Tôi tin tưởng sự đồng thuận và quyết tâm của chúng ta sẽ là động lực thúc đẩy ASEANSAI trở thành một tổ chức thực sự chuyên nghiệp nhằm duy trì niềm tin của công chúng, sự ổn định và đáp ứng được các yêu cầu thay đổi của việc quản trị tốt của từng quốc gia cũng như khu vực trong thời gian tới.

(Thông điệp của TS. Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban KHCL ASEANSAI)

ĐỖ LONG - NGỌC QUỲNH

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Đẩy nhanh tiến độ kết nối liên thông dữ liệu với các đơn vị được kiểm toán

Đẩy nhanh tiến độ kết nối liên thông dữ liệu với các đơn vị được kiểm toán

(BKTO) - Đây là chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin (CNTT) và đơn vị tư vấn về tiến độ triển khai Dự án “Xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu của KTNN với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán”, diễn ra sáng ngày 6/7.

Tin mới

  • Thủ tướng: Lắng nghe hơi thở cuộc sống, không để ‘cua cậy càng, cá cậy vây’

    Thủ tướng: Lắng nghe hơi thở cuộc sống, không để ‘cua cậy càng, cá cậy vây’

    (BKTO) - “Các đồng chí cần phải lắng nghe hơi thở cuộc sống, không được để “cua cậy càng, cá cậy vây”. Tài chính không chỉ là bảo đảm thu chi ngân sách Nhà nước, tài chính cần được hiểu theo nghĩa rộng là nuôi dưỡng nguồn thu. Chủ động góp phần tạo ra chiếc bánh lớn hơn để có thêm nhiều nguồn lực hơn…

     15 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201