Thứ Tư, 30/9/2020 - 06:43:05 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

THỨ SÁU, 10/07/2020 13:05:00 | HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO KTNN
(BKTO) - Trong những năm qua, Đảng bộ KTNN luôn giữ vững mục tiêu: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Với mục tiêu đó, toàn Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định vững vàng; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng và lãnh đạo KTNN, đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên, đúng hướng đối với mọi hoạt động của KTNN và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ KTNN ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả 4 đề án của Chương trình 2

 
Đồng Chí Nguyễn Quang Thành
 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 08/4/2016 về 4 đề án của Chương trình 2: “Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh”, chỉ đạo cấp ủy các đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai từng đề án. 

Triển khai Đề án: “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của kiểm toán viên nhà nước”, Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII; quy định Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN “Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng” của Đảng ủy KTNN và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo Chuẩn mực KTNN số 30, lấy thực hành đạo đức công vụ là trọng tâm. Hằng năm, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn học tập chuyên đề về Chỉ thị 05 nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời coi đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, văn hóa ứng xử, chuyên môn nghiệp vụ. 

Với Đề án: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán”, hằng tháng, Đảng ủy ban hành định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ và lựa chọn chủ đề sinh hoạt chuyên đề phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, duy trì chế độ sinh hoạt đảng theo đúng quy định, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ; tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên trong thời gian đi kiểm toán, hạn chế được những tiêu cực xảy ra trong quá trình kiểm toán. Trong nhiệm kỳ, 635 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán được thành lập. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức được thực hiện theo các quy định của Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy KTNN. 

Thực hiện Đề án: “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy với thanh tra, kiểm tra của Ngành”, Đảng bộ đã tăng cường kiểm tra, giám sát nhiều vấn đề quan trọng đối với tổ chức đảng và đảng viên. Công tác này giúp Đảng ủy, Ban cán sự đảng nắm chắc tình hình và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân tiêu biểu; đồng thời phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, chỉ đạo quyết liệt, cương quyết đấu tranh với những sai phạm, xử lý nghiêm, kịp thời những tập thể, cá nhân vi phạm các nội quy, quy chế hoạt động của KTNN, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Trong nhiệm kỳ, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Đoàn giám sát của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN và cấp ủy một số đơn vị trực thuộc. Qua đó, các đoàn kiểm tra, giám sát đã đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ KTNN. 

Trên cơ sở Đề án: “Đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể của KTNN”, Đảng ủy đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể bám sát mục tiêu, kế hoạch của Ngành, nội dung Đề án, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra. Trong 5 năm qua, các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, có nhiều hoạt động thiết thực, nhiều phong trào thi đua sôi nổi và hoạt động nhân đạo, từ thiện có ý nghĩa, các hoạt động dần đi vào chiều sâu. 

Việc thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả 4 Đề án của Chương trình 2 đã góp phần giúp Đảng bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Nhiệm kỳ 2015-2020, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính là 314.816 tỷ đồng, tăng trên 300% so với nhiệm kỳ trước (2010-2015); kiến nghị hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 764 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí; cung cấp 368 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; chuyển 16 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị điều tra, làm rõ để xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. 

Đúc kết 8 bài học kinh nghiệm

Để đạt được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ KTNN rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 

Một là, thường xuyên quán triệt và thống nhất đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng trong toàn Đảng bộ; nắm vững, chủ động vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hoá thành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy để đảm bảo lãnh đạo mọi hoạt động của Ngành luôn đúng hướng. Hai là, chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng; nêu cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy và thủ trưởng từng cấp quản lý; thẳng thắn phê bình và tự phê bình, góp ý trên tinh thần xây dựng trong sinh hoạt. Ba là, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nói phải đi đôi với làm; đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thật sự gương mẫu để quần chúng làm theo. Bốn là, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN, giữa cấp ủy và chính quyền các cấp để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn Đảng bộ. Năm là, mạnh dạn đổi mới, lựa chọn đúng lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm và tổ chức triển khai thực hiện với phương châm: tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả. Sáu là, luôn coi trọng công tác xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, vững về chuyên môn, nghiệp vụ; tạo sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ ở tất cả các khâu; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, trọng dụng nhân tài. Bảy là, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể; tôn trọng và phát huy dân chủ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tám là, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành để phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy KTNN đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là “Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập” với 3 nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động của Ngành; lãnh đạo hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN.

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ KTNN xác định luôn đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khoá VII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

NGUYỄN QUANG THÀNH
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Chấn chỉnh kỷ cương trong thu - chi ngân sách nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Chấn chỉnh kỷ cương trong thu - chi ngân sách nhà nước

(BKTO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc thông tin trong 6 tháng đầu năm 2020, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 16.000 tỷ đồng, góp phần quản lý nguồn thu, chi ngân sách, quản lý đất đai, tài sản của nhà nước đồng thời chấn chỉnh kỷ cương trong thu - chi ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công.

Tin mới

  • Phòng Tổng hợp - KTNN Chuyên ngành Ib: Chủ động tích cực trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ

    Phòng Tổng hợp - KTNN Chuyên ngành Ib: Chủ động tích cực trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ

    (BKTO)- Chủ động, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn để nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc - phương châm đó đã giúp Phòng Tổng hợp thuộc KTNN Chuyên ngành Ib trong những năm qua đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn, góp phần giúp cho công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán (KHKT) hằng năm của KTNN Chuyên ngành Ib ngày càng có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của Ngành cũng như các vấn đề mà xã hội đang quan tâm.

     9 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201