Thứ Bảy, 13/8/2022 - 04:21:56 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị

THỨ SÁU, 10/01/2020 07:36:17 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO)- Sáng 09/01, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị


Hội nghị có sự tham dự của các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa, Đặng Thế Vinh; Chủ tịch Công đoàn KTNN Lê Huy Trọng, cùng toàn thể đại biểu công chức, viên chức và người lao động được bầu từ các đơn vị khối cơ quan KTNN.

Hội nghị biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch bao gồm: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành, Chủ tịch Công đoàn KTNN Lê Huy Trọng. 
 

Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019


Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019 và phương hướng, giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020.

Báo cáo cho biết: Năm 2019, trên cơ sở sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng uỷ và lãnh đạo KTNN, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, Quy chế dân chủ đã được thực hiện nghiêm túc trong toàn Ngành và đạt được những kết quả nổi bật: thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác, phát huy năng lực sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời cho ý kiến, định hướng hoạt động, nhiệm vụ cũng như giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đối với các tổ chức đoàn thể; các phong trào thi đua đã được tổ chức phát động trong toàn Ngành và từng đơn vị với nội dung cụ thể, phong phú; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị, tạo động lực mới trong nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và thi đua, khen thưởng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ngoài việc hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, tính dân chủ trong từng hoạt động, nhiệm vụ được đảm bảo và tăng cường thực hiện. Nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động kiểm toán được triển khai.

Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực đạt nhiều kết quả. Việc thực hiện các chế độ, chính sách như: nâng lương, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng đều được triển khai kịp thời tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sáng về phẩm chất, đạo đức và tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ.

Những kết quả trên đã góp phần tích cực trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị của KTNN; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể của KTNN, phát huy cao độ sự nỗ lực và chủ động, tích cực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động KTNN. 

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ trong năm 2020, Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo cho biết: Trên cơ sở những kết quả đạt được, công tác thực hiện Quy chế dân chủ cần tiếp tục triển khai theo hướng nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần dân chủ cơ sở, đề cao trách nhiệm các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn Thanh niên KTNN, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để từng bước nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ngành.

Trong đó, một số giải pháp cần được tập trung thực hiện như: ban hành các quy định về trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trong việc lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với các tiêu chí cụ thể trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng; tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra và giám sát ở tất cả các cấp quản lý; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, người đứng đầu đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; giáo dục, rèn luyện văn hóa giao tiếp, ứng xử của kiểm toán viên nhà nước, chống suy thoái về tư tưởng chính trị; gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng; xây dựng chương trình, kế hoạch để phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua; duy trì và thực hiện có chất lượng việc lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo đúng quy định, có sự tham gia ý kiến rộng rãi, phát huy trí tuệ tập thể và đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ; tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và Công đoàn KTNN; chủ động bố trí thời gian công tác trong tuần để tiếp công chức, viên chức và người lao động; kịp thời giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề mà công chức, viên chức và người lao động đề xuất...
 

Chủ tịch Công đoàn KTNN Lê Huy Trọng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ về thi đua, khen thưởng năm 2019


Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn KTNN Lê Huy Trọng cũng đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ về thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ Khối cơ quan KTNN năm 2020. Theo đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể trong toàn Khối, với tinh thần chung sức, đồng lòng tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Khối cơ quan KTNN. Các đơn vị trực thuộc đã tổ chức tốt phong trào thi đua với chủ đề “Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của KTNN, đẩy mạnh hoạt động khoa học với phát triển công nghệ thông tin, tuyên truyền, xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ chuyên môn” với tư tưởng xuyên suốt của phong trào thi đua năm 2019 là: “Toàn Ngành đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững”.

Công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo các cấp trong Khối quan tâm đúng mức, chỉ đạo kịp thời, có sự chuyển biến rõ rệt về tư duy và nhận thức. Chất lượng khen thưởng được nâng cao, quan tâm đến việc khen thưởng đột xuất cho thành tích đặc biệt xuất sắc và người lao động trực tiếp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Quy trình bình xét thi đua, khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, công bằng và chặt chẽ, đúng Luật Thi đua, khen thưởng.

Hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng trong Khối đã thường xuyên bám sát chức năng, nhiệm vụ và phương hướng đã đề ra; tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Khối và Ngành. Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên của Khối có tác dụng tích cực đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể trong công tác thi đua, khen thưởng.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã phát huy được trí tuệ tập thể, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể của Khối, phát huy sự nỗ lực và chủ động, sáng tạo, tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương những thành tích của  các tập thể, cá nhân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN đã đạt được trong năm 2019.

Bước sang năm 2020, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu: cán bộ, công chức, kiểm toán viên nỗ lực đổi mới phương thức, cách làm trong hoạt động kiểm toán; đổi mới lề lối làm việc; chủ động, sáng tạo trong công tác kiểm toán để phát hiện các hành vi sai phạm; nâng cao tinh thần học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, trau dồi đạo đức nghề nghiệp; mỗi tổ, mỗi đoàn sau khi kiểm toán phải trao đổi, đúc rút kinh nghiệm, chia sẻ thông tin để nâng cao chất lượng kiểm toán...

Đặc biệt, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh: Trong thời gian tới, KTNN cần tập trung ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ cao vào hoạt động kiểm toán, bao gồm: ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán và đẩy mạnh kiểm toán công nghệ thông tin theo chiều sâu. Để làm được điều đó, cán bộ, công chức KTNN phải là lực lượng đột phá, tiên phong, đi đầu và toàn Ngành phải chuyển mình trong những lĩnh vực công nghệ mới.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước, cam kết cùng tập thể lãnh đạo KTNN và tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN phấn đấu nỗ lực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2019 và phương hướng, giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tin và ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Kiên quyết không vi phạm những điều cấm trong Luật Kiểm toán nhà nước

Kiên quyết không vi phạm những điều cấm trong Luật Kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định cụ thể tại Điều 118: “Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”.

Tin mới

  • Xem xét sửa đổi quy định về thẩm quyền chỉ định thầu

    Xem xét sửa đổi quy định về thẩm quyền chỉ định thầu

    (BKTO) - Bộ Giao thông vận tải rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị quyết số 18/NQ-CP về thẩm quyền chỉ định thầu của Thủ tướng Chính phủ, nội dung về công bố giá, chỉ số giá vật liệu xây dựng.

     6 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201