Thứ Hai, 28/9/2020 - 03:25:39 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước: Kiên định phương châm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt

THỨ SÁU, 05/07/2019 08:25:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Đảng bộ KTNN được thành lập ngày 21/01/1995 theo Quyết định số 08-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế T.Ư, ngay sau khi KTNN được thành lập và đi vào hoạt động. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ KTNN đã đề ra và luôn giữ vững phương châm: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành 
Trên cơ sở đó, Đảng ủy KTNN thường xuyên bám sát, nắm vững và vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng và lãnh đạo KTNN cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, xác định trọng tâm, mục tiêu công tác trong từng năm, đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên đối với mọi hoạt động của KTNN. Nhờ vậy, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã đạt được những thành tựu quan trọng. 

Không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo trên mọi lĩnh vực 

Trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn gần đây, Đảng ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc đã thường xuyên tăng cường vai trò lãnh đạo trên mọi lĩnh vực hoạt động của KTNN. Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020, năm 2016, Đảng ủy KTNN đã sáng tạo xây dựng và ban hành Nghị quyết số 32-NQ/ĐU về 4 đề án của Chương trình 1: “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN trong nhiệm kỳ”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy đều ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm hằng năm cũng như các chương trình, kế hoạch tương đối toàn diện và chỉ đạo cấp ủy các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng bộ. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, toàn Ngành đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nổi bật là, hoạt động kiểm toán với quy mô ngày càng lớn, đa dạng về loại hình và phương thức kiểm toán, tiến bộ về chất lượng và hiệu quả kiểm toán. Kết quả kiểm toán và những kiến nghị của KTNN đã từng bước được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra tin cậy, sử dụng ngày càng nhiều; góp phần tích cực vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn thất thoát trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ không ngừng được củng cố, phát triển. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, kiểm toán viên đi vào nề nếp, phát huy tác dụng tốt. 

Cùng với đó, công tác xây dựng khuôn khổ pháp lý cho tổ chức, hoạt động KTNN đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và ngày càng được mở rộng. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 năm 2018 đã khẳng định vai trò, nâng cao uy tín, vị thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời góp phần tích cực quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Công tác thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học thường xuyên được tăng cường, củng cố và phát triển. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán ngày càng được đẩy mạnh. Công tác tham mưu, phục vụ xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngày càng tốt hơn. 

Tổ chức đảng luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn 

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy KTNN luôn quan tâm và chăm lo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của kiểm toán viên nhà nước” theo Nghị quyết số 65-NQ/ĐU. Đồng thời, Đảng ủy thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Nhờ đó, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng; luôn thống nhất về tư tưởng, hành động; yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; nêu cao ý thức trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. 
 

Ảnh minh họa
 
Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển của KTNN, trong những năm qua, Đảng ủy KTNN không ngừng quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, quan tâm phát triển đảng viên mới. Từ một Đảng bộ cơ sở với 56 đảng viên lúc mới thành lập, Đảng bộ KTNN đã được nâng cấp lên thành Đảng bộ cấp trên cơ sở có tổ chức hoạt động thống nhất trong toàn Ngành (tháng 5/2009). Trải qua nhiều nhiệm kỳ với những bước kiện toàn, phát triển, đến nay, Đảng bộ KTNN đã có 34 tổ chức cơ sở đảng, trong đó: 14 đảng bộ cơ sở, 10 đảng bộ bộ phận, 4 chi bộ cơ sở, 6 chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 1.504 đảng viên, chiếm gần 70% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.  Hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các Ban tham mưu của Đảng ủy ngày càng nề nếp, khoa học và hiệu quả hơn, chấp hành nghiêm túc Quy chế hoạt động và Chương trình công tác đề ra. 

Để tăng cường năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy thường xuyên coi trọng và tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hằng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy đều hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ cụ thể trong toàn Đảng bộ, lựa chọn chủ đề sinh hoạt chuyên đề phù hợp với thực tiễn của Ngành. Đặc biệt, Đảng ủy đã ban hành các chỉ thị, hướng dẫn, đề án liên quan đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với các đoàn kiểm toán. Việc thành lập các chi bộ sinh hoạt tạm thời đã giúp phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của các đoàn kiểm toán, duy trì chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên, đảm bảo quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên trong thời gian đi kiểm toán một cách chặt chẽ, nghiêm túc và hiệu quả hơn.
 
Trong thời gian qua, Đảng ủy KTNN luôn coi trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể phù hợp với sự phát triển của KTNN trong từng thời kỳ. Nhờ đó, công tác kiểm tra, giám sát đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng hiệu quả hơn, đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh.

Những giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tới

Phát huy các kết quả đã đạt được và để thực hiện tốt các mục tiêu công tác trong thời gian tới, Đảng ủy KTNN đề ra 7 giải pháp và quyết tâm thực hiện với tinh thần tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả. Cụ thể như sau:
Một là, nắm vững và chủ động vận dụng sáng tạo nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hoá thành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ để đảm bảo lãnh đạo mọi hoạt động của Ngành luôn đúng hướng.

Hai là, thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN; lựa chọn đúng lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm và tổ chức triển khai thực hiện với phương châm: tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả.

Ba là, thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên; xây dựng và phát huy truyền thống đoàn kết; duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc thù của Ngành.

Bốn là, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, trưởng đoàn, tổ trưởng tổ kiểm toán.

Năm là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, có đạo đức, phẩm chất tốt; tạo sự chuyển biến thực sự và đồng bộ công tác cán bộ ở tất cả các khâu tuyển dụng, tiếp nhận, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và chính sách cán bộ.
Sáu là, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể; tôn trọng và phát huy dân chủ; hết lòng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhằm tạo điều kiện làm việc và động lực để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, khẳng định năng lực sở trường trong thực thi công vụ.

Bảy là, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và các quy định của Ngành; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích, kiên quyết xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân có sai phạm.

NGUYỄN QUANG THÀNH
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
Theo  Báo Kiểm toán số 27+28 ra ngày 4-7-2019

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Đưa  hoạt động của Kiểm toán Nhà nước hội nhập thế giới công nghệ số

Đưa hoạt động của Kiểm toán Nhà nước hội nhập thế giới công nghệ số

(BKTO) - Hòa chung vào dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong những năm gần đây, KTNN đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào mọi mặt hoạt động của KTNN và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Những thành quả đó đều có dấu ấn của Trung tâm Tin học (TTTH) trong vai trò tham mưu, triển khai thực hiện.

Tin mới

  • Đưa  hoạt động của Kiểm toán Nhà nước hội nhập thế giới công nghệ số

    Đưa hoạt động của Kiểm toán Nhà nước hội nhập thế giới công nghệ số

    (BKTO) - Hòa chung vào dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong những năm gần đây, KTNN đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào mọi mặt hoạt động của KTNN và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Những thành quả đó đều có dấu ấn của Trung tâm Tin học (TTTH) trong vai trò tham mưu, triển khai thực hiện.

     7 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201