Chủ Nhật, 16/6/2019 - 12:16:24 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

KTNN ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

THỨ BA, 09/04/2019 23:30:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO)- KTNN vừa ban hành Chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán NSNN năm 2019.


Chương trình hành động đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đẩy mạnh hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm toán, kết quả kiểm toán để ngày càng khẳng định vị thế của KTNN trong hệ thống nhà nước pháp quyền, xứng đáng với địa vị pháp lý là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN, trọng tâm là xây dựng, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của KTNN và sửa đổi Luật KTNN theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và các văn bản quản lý nhà nước đảm bảo tiến độ, chất lượng; trong đó tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực KTNN, quy trình kiểm toán môi trường và kiểm toán CNTT; tiếp tục tổ chức tập huấn, phổ biến và thực hiện Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, các quy định pháp luật đối với một số lĩnh vực dự kiến sẽ kiểm toán trong năm 2019;

Tổ chức thực hiện 190 cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2019 trên tinh thần bám sát chủ trương, đổi mới toàn diện hoạt động kiểm toán thông qua việc giảm số lượng chủ đề, đơn vị, đầu mối được kiểm toán để tập trung nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách hành chính trong hoạt động kiểm toán, tiếp tục đổi mới phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện kiểm toán theo hướng dựa trên đánh giá và xác định trọng yếu, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, tiếp tục tăng cường giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, trách nhiệm, lòng tự trọng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, KTV nhà nước; chấp hành, tuân thủ tuyệt đối quy định về quy tắc ứng xử của KTV nhà nước; Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức tự kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao; nâng cao vai trò, trách nhiệm KSCLKT, thanh tra, kiểm tra của từng cấp quản lý, đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định của Luật KTNN. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua công tác kiểm toán. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý sai phạm.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của Luật KTNN, gắn với tinh giản biên chế của KTNN giai đoạn 2015-2021 theo hướng dẫn của Trung ương;...

Thể hiện vai trò dẫn dắt, tiên phong trên cương vị là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 thông qua việc hoàn thành tốt Chương trình khung thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI đã được ban hành; lãnh đạo hoạt động tổ chức ASOSAI hoàn thành xuất sắc Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016- 2021 và tham gia tích cực trong vai trò thành viên Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn 2018- 2024; tiếp tục phát huy, khẳng định tốt vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI nhiệm kỳ 2917- 2019; Củng cố và tăng cường với một số SAI chiến lược, có thế mạnh trên một số lĩnh vực KTNN Việt Nam đang cần phát triển để đẩy mạnh việc trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trong khuôn khổ hợp tác với USAID, KOICA, CAAF, EU, SECO nhằm tiếp thu hiệu quả các kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ của các SAI trên thế giới và các dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực cho KTNN Việt Nam.  

Đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo đủ cơ sở vật chất cho hoạt động của Ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc ứng dụng CNTT vào hoạt động công vụ, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN; Triển khai quyết liệt, nghiêm túc Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019; Kế hoạch Khoa học và công nghệ năm 2019...

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Chương trình hành động đề ra 10 giải pháp chủ yếu gồm: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2019 đảm bảo khoa học, hiệu quả.

Tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra, giám sát ở tất cả các cấp quản lý. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, trưởng đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán, kiểm toán viên trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp...;

Tập trung xây dựng và hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015, trong đó chú trọng các quy định về phạm vi, đối tượng của KTNN; trách nhiệm của KTNN trong công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng;

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, đối mới phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện kiểm toán.

Tiếp tục chủ động cung cấp kịp thời các thông tin, phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND các cấp; phối hợp tốt với các cơ quan có chức năng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là các cơ quan tố tụng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua kiểm toán nhằm nâng cao vai trò của KTNN trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động hội nhập hợp tác quốc tế của KTNN, đặc biệt đối với việc triển khai kế hoạch hành động năm 2019, cụ thể hóa các nhiệm vụ đã được xác định tại Chương trình khung thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021...

Đối với công tác điều hành dự toán NSNN năm 2019, Chương trình hành động cũng nêu rõ các yêu cầu, nhiệm vụ, đó là: Thực hiện các yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quy định, các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công; tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực NSNN; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công và xử lý nghiệm các vi phạm trong hoạt động đầu tư công; đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả đơn vị sự nghiệp công lập...

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nội dung của Chương trình hành động này.

NGUYỄN LỘC 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312