Chủ Nhật, 27/9/2020 - 13:07:14 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu bắt buộc tùy theo mục tiêu chính tiền tệ từng thời kỳ

THỨ HAI, 28/10/2019 11:35:00 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Thông tư quy định: NHNN quyết định phát hành tín phiếu theo phương thức bắt buộc đối với tổ chức tín dụng căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ và tình hình thực tế.

NHNN sẽ phát hành trái phiếu bắt buộc tùy theo mục tiêu chính sách tiền tệ- Ảnh: ST

Theo đó, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành theo phương thức đấu thầu hoặc phương thức bắt buộc.

Việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo phương thức đấu thầu được thực hiện theo quy định của NHNN về đấu thầu qua nghiệp vụ thị trường mở.

Đối với phát hành tín phiếu bắt buộc, căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ và tình hình thực tế, NHNN quyết định phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo phương thức bắt buộc đối với tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng phải thực hiện mua tín phiếu NHNN phát hành theo phương thức bắt buộc theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp cần thiết, NHNN có thể xem xét mua lại trước hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc mua lại trước hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc.

Thông tư cũng quy định, tổ chức tín dụng được mua, bán, cầm cố tín phiếu Ngân hàng Nhà nước với nhau, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước từ tổ chức tín dụng trên cơ sở thỏa thuận giữa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và tổ chức tín dụng.

Cũng theo Thông tư, trường hợp tổ chức tín dụng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức đấu thầu sẽ bị xử lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ thị trường mở.

Đối với tổ chức tín dụng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền mua tín phiếu NHNN phát hành theo phương thức bắt buộc, đến cuối ngày thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, NHNN (Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) thực hiện tự động trích tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng tại NHNN cho đến khi thu hồi đủ số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng biết.

Trường hợp tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng tại NHNN không đủ thanh toán số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước còn thiếu, tổ chức tín dụng phải chịu phạt chậm thanh toán đối với số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước còn thiếu theo mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Trong 05 ngày làm việc liền kề tiếp theo kể từ ngày thanh toán, hằng ngày NHNN tự động trích nợ tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng tại NHNN cho đến khi thu hồi đủ số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước còn thiếu và số tiền phạt chậm thanh toán chưa được thanh toán; thu số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước còn thiếu trước, thu số tiền phạt chậm thanh toán sau.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2019.

Đ. KHOA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201