Thứ Tư, 6/7/2022 - 18:15:38 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đảng đoàn Quốc hội triển khai các nhiệm vụ của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

THỨ BẢY, 05/03/2022 14:47:34 | THỜI SỰ - SỰ KIỆN
(BKTO) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Kế hoạch số 555-KH/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao cho Đảng đoàn Quốc hội trong năm 2022.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: quochoi.vn


Theo đó, Đảng đoàn Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 13-KH/BCĐTW ngày 26/01/2022 và Chương trình công tác số 14-Ctr/BCĐTW ngày 28/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).

Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công phải góp phần đánh giá đúng thực trạng cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cơ chế giám sát về phòng, chống tiêu cực; việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Qua đó kiến nghị, đề xuất khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, bảo đảm thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Theo Kế hoạch số 13-KH/BCĐTW và Chương trình công tác số 14-Ctr/BCĐTW ngày 28/01/2022 của Ban Chỉ đạo, Đảng đoàn Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Khắc Định được phân công chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện 4 nhiệm vụ gồm:

Nhiệm vụ 1: Chỉ đạo rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm vụ 2: Chỉ đạo tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Nhiệm vụ 3: Chỉ đạo hoàn thiện cơ chế giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để phòng, chống tiêu cực”.

Nhiệm vụ 4: Chỉ đạo rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán…; sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra, Luật Đất đai, Luật Thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các dự án luật liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại Kế hoạch số 555-KH/ĐĐQH15, Đảng đoàn Quốc hội cũng đã phân công nhiệm vụ thành viên Đảng đoàn Quốc hội và cơ quan chủ trì, phối hợp, cơ quan thường trực; nội dung và tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, nhiệm vụ 1 do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chịu trách nhiệm chỉ đạo, Thường trực Ủy ban Tư pháp là cơ quan thường trực. Kế hoạch yêu cầu bảo đảm tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Ban Chỉ đạo chậm nhất là ngày 25/12/2022.

Nhiệm vụ 2 do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chịu trách nhiệm chỉ đạo, Thường trực Ủy ban Tư pháp là cơ quan thường trực.

Dự thảo Quy định sẽ được Đảng đoàn Quốc hội báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tháng 12/2022.

Nhiệm vụ 3 do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chịu trách nhiệm chỉ đạo, Văn phòng Quốc hội là cơ quan thường trực.

Nhiệm vụ 4 do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chịu trách nhiệm chỉ đạo, Thường trực Ủy ban Pháp luật là cơ quan thường trực; trong đó, Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán… sẽ được tiếp thu, hoàn thiện, báo cáo Ban Chỉ đạo chậm nhất là ngày 25/12/2022.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra, Luật Đất đai, Luật Thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các dự án luật liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng đoàn Quốc hội yêu cầu các cơ quan hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động thực hiện hoặc phối hợp thực hiện việc soạn thảo, thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Trong triển khai các nhiệm vụ trên, Đảng đoàn Quốc hội cũng đề nghị một số cơ quan phối hợp thực hiện, trong đó có Ban cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước.

Cùng với ban hành Kế hoạch 555, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã ký ban hành Quyết định số 556-QĐ/ĐĐQH15 thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự thảo “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật” do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng Ban./.
Đ. KHOA
 

 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201