Thứ Ba, 7/7/2020 - 15:57:36 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng chất lượng công tác xây dựng Đảng

THỨ HAI, 06/01/2020 08:10:00 | TRONG NƯỚC
(BKTO) - Năm 2019, bám sát các nghị quyết của Đảng, chương trình công tác toàn khóa và các mục tiêu đề ra từ đầu năm, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN đã ban hành Chỉ thị số 800-CT/BTV làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.


 Năm 2019, các cấp ủy đảng đã thành lập 152 chi bộ đảng tạm thời đối với đoàn kiểm toán - Ảnh: H.Thành

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy KTNN, toàn Ngành đã hoàn thành thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị. Nổi bật trong đó là: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của KTNN. Toàn Ngành đã hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2019 đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.  Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 31/12 là 72.837 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 10.276 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng.

KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế 154 văn bản (09 nghị định; 24 thông tư; 09 nghị quyết, 40 quyết định và 72 văn bản khác) nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách; thực hiện công khai kết quả kiểm toán đúng quy định; chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật 5 vụ việc, trong đó, 1 vụ việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xem xét xử lý theo quy định của pháp luật; cung cấp 82 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và tố tụng. Công tác tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ tiếp tục được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch. Việc triển khai thực hiện vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Năm qua, Đảng ủy KTNN cũng đã tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác khác, đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy KTNN đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Cụ thể, căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư (Đảng ủy Khối), Đảng ủy KTNN đã kịp thời xây dựng, ban hành Kế hoạch học tập và tổ chức thành công 3 hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị T.Ư 8, 10 và 11 (khóa XII), đồng thời ban hành Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết. Cấp ủy các đơn vị đã tập trung quán triệt nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong những buổi sinh hoạt chi bộ, kể cả sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán. Thông qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ và toàn diện về chủ trương, đường lối của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ. 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN, 100% bí thư cấp ủy các cấp và 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ KTNN đã xây dựng kế hoạch hành động cá nhân cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh. Đảng ủy KTNN đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và đề nghị Đảng ủy Khối khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó kịp thời nhân rộng gương người tốt, việc tốt để làm gương và khích lệ tinh thần thi đua trong toàn Ngành.

Bên cạnh đó, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, cán bộ, lãnh đạo và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, công khai, dân chủ. 

Năm qua, Đảng ủy KTNN đã tổ chức sơ kết 7 năm triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác này, góp phần tích cực trong việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày càng chất lượng. 

Xác định công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, BTV Đảng ủy KTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Căn cứ vào Chỉ thị này và Kế hoạch của BTV Đảng ủy Khối, BTV Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025. BTV Đảng ủy tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đảm bảo nghiêm túc, công khai và dân chủ, đúng quy định. 

Năm 2019, các cấp ủy đảng đã thành lập 152 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán. Chất lượng sinh hoạt chi bộ của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cũng như các chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời ngày càng được nâng cao. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 64 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 71 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.539 đảng viên. 

Thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, đến ngày 15/12, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cơ sở đã kiểm tra 56 tổ chức đảng trực thuộc và 35 đảng viên, giám sát 34 tổ chức đảng trực thuộc và 32 đảng viên. Kết quả này đã góp phần đưa công tác Đảng đi vào nền nếp hơn; vai trò của cấp ủy các đơn vị được nâng lên; nhiều cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm, tính chủ động, tính tiền phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đặc biệt, trong năm, BTV Đảng ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị tốt nội dung và các tài liệu liên quan phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Kết quả, Đoàn giám sát đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ của Ban cán sự đảng, cá nhân đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy KTNN và các đảng ủy trực thuộc được giám sát. 
 
Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả, thiết thực nhiều hoạt động an sinh xã hội và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 25 năm thành lập KTNN, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và trên cơ sở định hướng phát triển của Ngành, Đảng ủy KTNN đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN...
 
THÀNH ĐỨC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Thúc “cỗ xe tam mã”, tạo đà cho phát triển đất nước

Thúc “cỗ xe tam mã”, tạo đà cho phát triển đất nước

(BKTO) - “Cỗ máy tăng trưởng của Việt Nam ví như cỗ xe tam mã, gồm 3 cấu phần quan trọng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Chúng ta phải dùng mọi biện pháp để lan tỏa 3 con ngựa kéo làm sao đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất, lấy đà cho đất nước” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương vừa diễn ra sáng nay (02/7), tại Hà Nội.

Tin mới

  • Thu ngân sách: Cần những giải pháp quyết liệt cho 6 tháng cuối năm

    Thu ngân sách: Cần những giải pháp quyết liệt cho 6 tháng cuối năm

    (BKTO) - Những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế-xã hội được thể hiện rõ trong số thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, đa số các địa phương trên cả nước có số thu giảm so với cùng kỳ, đặt gánh nặng lên kế hoạch 6 tháng cuối năm, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, quyết liệt để đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách.

     6 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201