Thứ Bảy, 6/3/2021 - 18:17:45 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng

THỨ BẢY, 23/01/2021 16:35:00 | TRONG NƯỚC
(BKTO) - Các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam -nhân tố quyết định mọi thắng lợi và nhấn mạnh tư tưởng dân làm gốc, là trung tâm trong sự nghiệp phát triển…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi và nhấn mạnh tư tưởng dân làm gốc. Nguồn ảnh: Trung tâm Báo chí Đại hội XIII 


Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, công tác xây dựng Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đảm bảo kỹ lưỡng, công phu. Ngay từ Hội nghị Trung ương 8 khoá XII, các tiểu ban đã được thành lập. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã quán triệt sâu sắc các nguyên tắc chuẩn bị Văn kiện. Quá trình xây dựng văn kiện được triển khai qua nhiều vòng, từ Hội nghị Trung ương 10 cho ý kiến vào đề cương chi tiết đến các hội nghị sau đều cho ý kiến về các dự thảo, đồng thời đưa ra lấy ý kiến, phát huy trí tuệ của toàn dân.

Gắn thực tiễn với lý luận, thể hiện tầm nhìn lâu dài

Văn kiện trình Đại hội XIII được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa những thành quả đạt được nhưng đồng thời đưa ra định hướng phát triển phù hợp với giai đoạn phát triển mới, khẳng định thành quả đó không phải là của một nhiệm kỳ mà là nhiều nhiệm kỳ.

Văn kiện thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn và lý luận. Điều đó thể hiện rõ ở việc tổng kết nhiệm kỳ khoá XII của Đảng đặt trong thực tiễn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, tập trung vào 10 năm thực hiện Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung năm 2011, nhấn mạnh những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi.

Đáng lưu ý, Dự thảo Văn kiện đã cập nhật thực tiễn, đánh giá đất nước ta trong năm 2020 - một năm có nhiều đặc biệt: mưa đá, bão lũ, dịch bệnh… Điều đó cho thấy sự nỗ lực của toàn dân và cả hệ thống chính trị, khẳng định ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Chúng ta thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế và đã đạt tăng trưởng GDP 2,91%.

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII đã thể hiện cách tiếp cận mới, không chỉ nhìn nhận một nhiệm kỳ mà đánh giá 35 năm đổi mới, đưa ra tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước không chỉ 5 năm mà còn đến giữa thế kỷ với khát vọng xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Bài học về Đảng lãnh đạo, dân làm gốc

Cũng theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, về nội dung, Văn kiện lần này tổng kết thực tiễn, đánh giá, rút ra bài học, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Nội dung thứ hai nhấn mạnh dân làm gốc, nhân dân là trung tâm của mọi mặt, sức mạnh nhân dân đóng vai trò quan trọng.

Các bài học rút ra là tăng cường chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng toàn diện về tư tưởng, đạo đức, chính trị, tổ chức. Việc này được cụ thể hóa thành 10 nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng gắn liền với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, góp phần cảnh báo, răn đe và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bài học quan trọng vẫn là dân làm gốc, mọi việc dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra. Việc tổ chức triển khai phải có các giải pháp cụ thể, phát huy vai trò của người đứng đầu.

Công tác cán bộ phải được thực hiện đồng bộ, từ việc sắp xếp, tổ chức đến đánh giá. Tới đây, Trung ương sẽ xây dựng cơ chế để khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.

Dự thảo Văn kiện đã nhấn mạnh mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mọi người dân tham gia hưởng lợi. Để có sự bứt phá trong phát triển, quan điểm phát triển nhanh bền vững đóng vai trò xuyên suốt. Trong đó, nền kinh tế năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao là yếu tố quan trọng. Điều này được thực hiện dựa trên đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế biển, chú trọng liên kết vùng…/.

THÀNH ĐỨC 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đối với đồng bào dân tộc thiểu số

(BKTO)- Sáng 05/3, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201