Thứ Sáu, 15/11/2019 - 14:46:08 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đảng bộ KTNN: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2018

THỨ HAI, 21/01/2019 14:05:00 | VẤN ĐỀ HÔM NAY
(BKTO) - Ngày 14/01, tại Hà Nội, Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo tại Hội nghị nhấn mạnh, bám sát các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư (Đảng ủy Khối), Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ KTNN, 8 đề án thuộc 2 chương trình của Đảng ủy KTNN và trên cơ sở các chủ trương, định hướng hoạt động của Ngành, năm 2018, toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.


Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư - phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: LÊ HÒA

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Hồ Đức Phớc - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Hữu Vạn - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước; các đồng chí là ủy viên ban chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN; ủy viên BCH các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể của KTNN…

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Theo Báo cáo tổng kết của Đảng ủy KTNN, trong năm 2018, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các đơn vị tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng trên cả ba mặt: năng lực, hiệu lực, hiệu quả và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm, hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm 2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. 

Đối với công tác đảng, một trong những điểm nhấn trong năm qua là các cấp ủy đảng đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là kiểm toán viên có bản lĩnh chính trị, có đạo đức trong sáng, văn hóa ứng xử, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Đại đa số đảng viên đã giữ được phẩm chất, đạo đức tốt, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Đảng ủy KTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Trong năm qua, Đảng ủy KTNN đã xây dựng và ban hành kế hoạch học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, 7, 8 (khóa XII); lãnh đạo quán triệt và thực hiện có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; tổ chức thành công 2 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 6, 7 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Cùng với đó, Đảng ủy KTNN đã quan tâm chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); Đề án "Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước"; quy định Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN "Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng" của Đảng ủy KTNN và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo Chuẩn mực KTNN số 30 của KTNN, lấy thực hành đạo đức công vụ là trọng tâm. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, ý thức kỷ luật, trách nhiệm công chức, công vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tăng lên rõ rệt, nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo.

Làm rõ hơn vấn đề này từ thực tế của đơn vị, tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thường - Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II cho biết: Trong những năm qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ KTNN khu vực II đã có nhiều chuyển biến và đi vào chiều sâu, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua thời gian học tập và thực hiện nhiệm vụ được giao, đội ngũ đảng viên, kiểm toán viên đã có sự chuyển biến về nhận thức, gương mẫu trong sinh hoạt, trách nhiệm hơn với công việc được giao. Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Đảng bộ KTNN khu vực II luôn đề cao tính “công minh”, “chính trực” đó là: đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan, tuân theo pháp luật; tuân thủ các chuẩn mực và quy trình kiểm toán. Kiên quyết đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và thường xuyên đề cao cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, trách nhiệm; nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. 

Bên cạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong năm 2018, BTV Đảng ủy thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng, lãnh đạo KTNN; đề cao vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy đảng; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán...

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước trong sạch, vững mạnh

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2018, khắc phục những khó khăn, hạn chế, năm 2019, Đảng bộ KTNN xác định: Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 65-NQ/ĐU của Đảng ủy KTNN về ban hành 4 đề án của Chương trình 2 “Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh”.

Cụ thể hóa nhiệm vụ trên, tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu cấp ủy các cấp cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên, nhất là quan tâm đến văn hóa đạo đức, ứng xử, trách nhiệm nêu gương và lòng tự trọng nghề nghiệp cho đội ngũ kiểm toán viên; chấp hành, tuân thủ tuyệt đối quy định về quy tắc ứng xử của KTNN; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của Đảng ủy Khối, Ban cán sự, Đảng ủy và của Tổng Kiểm toán Nhà nước; tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; tăng cường quản lý, phát triển đảng viên; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy KTNN tập trung chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đưa sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán đi vào nề nếp, chất lượng hơn; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt gắn với việc giáo dục rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đưa các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối Trương Xuân Cừ, Đảng ta xác định hạt nhân chính trị, sức mạnh của Đảng bắt đầu từ chi bộ. Vì vậy, bên cạnh quan tâm kiện toàn cấp ủy, động viên, thu hút những người thực sự tâm huyết tham gia công tác đảng, Đảng bộ KTNN cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó, chú trọng một số nội dung như: công khai công tác tư tưởng trong chi bộ, kiểm điểm đạo đức, lối sống trong các buổi sinh hoạt chi bộ… Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế và phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm; coi trọng giám sát của đảng viên trong tổ chức Đảng; tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa việc phối kết hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị.
 
Tại Hội nghị, đại diện Đảng ủy Khối đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo T.Ư cho 1 đồng chí; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận T.Ư cho  1 đồng chí; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư” cho 11 đồng chí; Bằng khen của BTV Đảng ủy Khối cho 2 đảng viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối và 9 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2013-2017).
Đồng thời, BTV Đảng ủy KTNN cũng tặng Giấy khen của Đảng ủy KTNN cho 6 tập thể và 25 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018.
 
NHÓM PHÓNG VIÊN
Theo Báo Kiểm toán số 03 ra ngày 17-01-2019

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Cải cách môi trường kinh doanh qua góc nhìn doanh nghiệp

Cải cách môi trường kinh doanh qua góc nhìn doanh nghiệp

(BKTO) - Hằng năm, VCCI đều tiến hành điều tra khoảng 10.000 DN dân doanh tại 63 tỉnh, thành. Qua kết quả điều tra năm 2017 và 2018 có thể thấy rằng, có những dấu hiệu chuyển biến ở các lĩnh vực khởi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng, đăng ký tài sản, giải quyết tranh chấp hợp đồng… Tuy nhiên, các DN cũng cho biết, những lĩnh vực có thủ tục hành chính phiền hà nhất là đất đai, thuế và bảo hiểm xã hội.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201